Eğitim Fakülteleri-Resim Öğretmenliği

Resim Öğretmenliği ve Pedagojik Formasyon ile ilgili, Milli Eğitim Dergisini okuyunuz.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan lise son sınıf öğrencileri ve mezunlarının katıldığı öğrenci seçme sınavından gerekli baraj puanı alması ve üniversitelerin Eğitim Fakülteleri Resim bölümlerince yapılacak olan özel yetenek sınavında başarılı olunması gerekmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Resim dalında öğrenim yapmış kişiler, serbest sanatçı olarak çalışabilirler. Ülkemizde bugün geçmişe oranla sanat pazarı-resim piyasası oluşmuştur. Ayrıca bu kişiler Kültür Bakanlığı’nın ilgili birimlerinde veya kamu ve özel sektör kuruluşlarında sanat danışmanı olarak çalışabilirler, öğretmenlik sertifikası almış olanlar ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarında öğretmenlik yapabilirler.

MESLEKTE İLERLEME

Dört yıllık lisans eğitiminden sonra kendi alanlarında master ve doktora eğitimi alarak kariyerlerini yükseltebilirler, yüksek öğretim kurumlarında öğretim üyesi olabilirler.

RESİM BÖLÜMÜNÜN DERS İÇERİKLERİ VE İŞ ALANLARI 
Eğitim süresi 4 yıldır.
Meslek eğitimi hem teorik hemde uygulamalı olarak yapılır. Teorik dersler; sanat tarihi, fotoğraf, teknik resim, Türk ve dünya resim tarihi, uygarlık tarihi, antik çağdan günümüze sanatın tüm estetik kurumlarının genel çizgileri ile tanıtılması ve kuramlar arası ilişkiler. Temel resim eğitimi, mesleki bilgisayar, temel grafik eğitimi, tipoğrafi özgün baskı resim, mitoloji, sanat sosyolojisi, resim (öz.bas.res.) ana sanat dalı, sanat eserlerini inceleme. Pratik dersler; Atölye dersleri, resim, fresko, özgün baskı, vitray, insan vücudunun anatomik ve optik görüntüsünün çizgi, leke yolu ile araştırılarak kavranması.

1-RESİM BÖLÜMÜ

Ders İçerikleri

 I. YIL

Resim I Temel tasarım elemanı olan çizgi aracılığıyla “görme ve biçimlendirmeye” ilişkin desen çalışmaları. Doğal ve yapay nesne etütleri, canlı modelden hareketle kompozisyon, ışık/gölge, hacim çalışmaları; devinimsel izlenimlerin tespiti. Sanat kavramlarına giriş düzeyindeki konferans ve seminerler ile sanat sorunlarına ve sanat gündemine ilişkin tartışmalar.

Temel Bilgi Teknolojileri Bilgisayara giriş; bilgisayar sistemlerinin tanıtımı, görüntü işleme teknikleri ve tasarım programları üzerinde uygulamalar. (1. yarıyıl)

Sanat Anatomisi İnsan bedeninde anatomik yapıya ilişkin bulgular, kemik ve kas yapısı, estetik açıdan insan vücudunun analizi. (2. yarıyıl)

Genel Sanat Tarihi I Mimarlık, Resim ve Heykel sanatının gelişimi bağlamında, tarih öncesi dönemlerden başlayarak Mısır, Mezopotamya-Pers, Anadolu, Ege, Yunan Etrüsk ve Roma Uygarlıkları.

Temel Fotoğraf Güzel sanatların teknoloji ile bütünleştiği alanların başında gelen fotoğrafçılığın temel kuramsal bilgiler eşliğinde tanıtılması. Fotoğraf teknikleri üzerine uygulamalı çalışmalar.

Staj Çalışması Resim derslerinde edinilen bilgi ve birikimi sınama ve geliştirme amacıyla antik döneme ilişkin heykel, büst ve rölyeflerin etüt amaçlı desenlerinin oluşumunu öngören ve Arkeoloji Müzeleri’nde gerçekleştirilen “staj çalışması”. (Yaz döneminde yapılır)

II. YIL

Resim II Resimde renkli ifade olanakları, renk bilgisi, kompozisyon, mekan ve derinlik sorunları, hareket ve denge gibi temel plastik sorunların tartışılması. Farklı malzeme ve teknikler kullanarak canlı modelden etüt çalışmaları. Ölü doğa ve portre türünü vurgulamaya yönelik projeler.

Desen Başlı başına sanatsal bir ifade alanı olarak beliren desen olgusunu, önemli bir sanat pratiği biçiminde kavratmayı öngören çalışmalar. Özellikle canlı modelden hareketle ayrıntı etütleri. Çizgisel anlatımda beliren gelişim ve tarz dahilinde serbest uygulamalar.

Mitoloji İlkçağ inanışları ile Grek mitolojisini ele alan ve Doğu kökenli mitolojiler ile karşılaştıran tartışmalar. Antik dönem mitos yazarları, sanat ve mitoloji ilişkisini irdeleyen metinler ve örnekler. (1. yarıyıl)

Sanat Psikolojisi Genel Psikoloji bilgileri bağlamında sanat kavramının ve sanat yapıtlarının incelenmesi.

İkonoloji Tarihsel ve Dinsel Mitolojide imge düzenleri ve simgeler. Sanat yapıtlarında İkonolojik dizgeler ve yorumları. (2. yarıyıl)

Genel Sanat Tarihi II Erken Hıristiyanlık Sanatı, Bizans Sanatı, Ortaçağ Avrupa’sında beliren Anadolu Türk Sanatını, Rönesans, Maniyerizm ve Erken Osmanlı Dönemi Sanatı ile Osmanlı Sanatının Klasik Çağını kapsayan tanıtıcı nitelikte bilgiler, kuramsal tartışmalar, görsel sunumlar.

Pratik Çalışma I Resim derslerinde edinilen bilgi ve birikimi sınama ve geliştirme amacıyla ünlü sanatçılara ait bilinen resim kompozisyonlarının görsel analizini öngören ve öğretim elemanları denetiminde Bölüm atölyelerinde gerçekleşen “kopya resim uygulaması”. (Yaz döneminde yapılır)

III. YIL

Resim III Bireysel ilgi ve çalışma alanlarının keşfini öngören projeler eşliğinde, görsel düşünme ve ifade edebilme becerisini geliştirmeye yönelik disiplinlerarası çalışmalar. Boya-resimde ifade ve dışavurum olanaklarını araştıran serbest konulu boya/yüzey denemeleri.

Resim ve Çevre Sanat-çevre ilişkileri sürecinde resmin değişen işlevi, çevreye sanatsal müdahale, çevre sanatı ve çevresel (environmental) sanat biçimleri.

Duvar Resmi I Klasik bir resimleme yöntemi olarak Duvar Resmi olgusu, tarihsel gelişim sürecinde duvar resmi türleri ve teknikleri üzerine bir analiz. Özellikle fresko ve mozaik teknikleri üzerine bireysel uygulamalar. (Seçmeli Ders)

Özgün Baskı I Baskıresim teknikleri, tarihsel süreçte bir ifade olasılığı olarak gravür olgusu. Linolbaskı ve ağaçbaskı uygulamaları. (Seçmeli Ders)

Genel Sanat Tarihi III Rönesans ve Barok dönem sanatları ile 18. ve 19. yüzyılda gerek Avrupa ve gerekse Uzak Doğu sanatlarını kapsayan tanıtıcı nitelikte bilgiler, kuramsal tartışmalar, görsel sunumlar.

Sanat Eserleri Çözümlemeleri Sanat eserlerini inceleme ve anlamaya yönelik girişimler, tarihsel, toplumsal bakış açılı çözümleme önerileri, yapısalcı ve post-yapısalcı evrede sanat eserinin algılanış biçimleri, anlam ve yorum üzerine tartışmalar.

Sanat Felsefesi Düşünce hareketleri doğrultusunda sanatı, kavramsal bir bütünlük olarak ele alan; sanat yapıtının üretim ve tüketim süreçlerine estetik veriler bağlamında açıklama getirmeye yönelik tartışma ve yorumlar.

Pratik Çalışma II Uzman öğretim elemanları denetiminde dış mekanda gerçekleşen “duvar resmi tasarımı ve uygulaması”. (Yaz döneminde yapılır)

IV. YIL

Resim IV Görsel düşünme ve dışavurma süreçlerini geliştirmeye yönelik disiplinlerarası çalışmalar. Netleşen bireysel ilgi ve çalışma alanları üzerinde gündeme gelen teknik ve teorik sorunların tespiti. Sanat çalışmalarının eleştirel bilinç eşliğinde çok yönlü gelişimini sağlamayı hedefleyen tartışmalar, seminerler. (1. yarıyıl)

Resim V Lisans öğrenimi sürecinde edinilen bilgi, birikim ve deneyimi yansıtacak şekilde belirginleşen sanat yaklaşımlarının, kişisel sergi formatında sunumunu hedefleyen çalışmaları ve teknik ve teorik tartışmaları kapsayan bitirme süreci. (2. yarıyıl)

Diploma Çalışması Bitirme çalışmaları kapsamında geliştirilmekte olan sanatsal pratiğin kuramsal tabanlarını belirleme amaçlı bir araştırma/inceleme ve elde edilen verileri “lisans tezi” formatında raporlaştırma süreci.

Duvar Resmi II Gerek tarihsel gerekse güncel değeri açısından duvar resmi olgusu üzerine araştırmalar. Özellikle tasarım ve gerçekleştirme aşamalarıyla bireysel mozaik, fresko, vd. duvar resmi uygulamaları. (Seçmeli Ders)

Özgün Baskı II Çağdaş sanatta bir ifade olanağı olarak beliren baskıresim olgusu. Baskıresmin değişen ve gelişen yüzü, yeni teknik ve yöntemler, monotipi, serigrafi ve metal gravürde yeni açılımlar/uygulamalar. (Seçmeli Ders)

Çağdaş Türk Resim Sanatı Türk sanatının kavramsal temelleri üzerine tartışmalar. Kuramsal tartışmalar, görsel sunumlar eşliğinde Batılı anlamda tuval resmi geleneğini başlatan olaylar, kurumlar ve kişiler. Asker Ressamlar, 1914 Kuşağı Ressamları, Müstakiller, d Grubu ve Yeniler. İkinci Dünya Savaşı sonrasında yeni gelişmeler, Soyut ve Soyutlama eğilimli Türk Resmi, figür resminde güncel dinamikler, Türk Sanatında Kavramsal nitelikli deneyimler…

Sanat Toplumbilimi Toplumsal/siyasal ve kültürel etkenler doğrultusunda sanatı, sosyal bir olgu şeklinde ele alan; sanat yapıtına kültürel ve dönemsel veriler bağlamında açıklama getirmeye yönelik bilgi ve çalışma alanı üzerinde tartışma ve yorumlar.

Sergileme ve Sunum Teknikleri Yapıtların izleyiciye takdim olanaklarının irdelenmesi, daha önce gerçekleştirilmiş örneklerden yola çıkarak bu yaklaşımlar üzerine yeni açılımların sağlanması. Galeri ve özel mekanların sunum amaçlı yeniden tanzimi, sergi organizasyonlarının gerçekleştirilme koşullarının tespiti ve sergi sonrası tanıtım olanaklarının araştırılması. (1. yarıyıl)

Bilimsel Çalışma Yöntemleri ve Araştırma Teknikleri Sanat bilimi, kuram, estetik ve eleştiri alanında yapılacak çalışmalarda “sorun belirleme ve araştırma” süreçleri. Uyulması gereken bilimsel kurallar ve yaklaşımlar. Alıntı yapma, atıf ve dipnot yazım esasları. (2. yarıyıl)

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Eğitim süresince öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar kurumu kredilerinden yararlanabilirler.

Ressamlar çalıştıkları işletmelerin yapısı ve kendi özelliklerine göre asgari ücretin 3-5 katı ücret alabildikleri gibi, özgün çalışmaları neticesinde yaptıkları tablolarına yüksek fiatlarla alıcı bulabilirler.

 

4-

Resim Öğretmenliği Bölümünde okumak isteyen Sanatçı Adayı Gençlerimizi bölüme kazandırma amacıyla;

Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık çalışmalarımızın 10 aylık eğitim programı sürecinde; doğru görme ve doğru algılamayla geliştireceği görüşünü, çizim teknikleri vasıtasıyla görsel dil ile ifade edebilmesini sağlamak için uyguladığımız yöntem ve çözümlemeler:

 • Çizgi-leke-doku kavramı ve çizgi çalışmaları
 • Perspektif Bilgisi
 • Desende Kompozisyon Bilgisi ve uygulamaları
 • Obje Çizimleri
 • Oran-Orantı
 • Konstrüksiyon
 • Işık gölge, Doku Çalışmaları
 • Form, Yapısal çözümler
 • Doku bilgisi ve Çeşitli  doku çalışmaları
 • Natürmort kompozisyonlar
 • İnsan anatomisi ve hareketleri
 • Portre, el-ayak etütleri-Anatomik detaylar
 • Figür canlı-cansız Model Desen çalışmaları
 • İleri düzey 1, 2 ve 3 noktalı Perspektif Bilgisi, İç-dış mekan çalışmaları
 • Resmin Geometrisi, figür-mekan ilişkisini kurma
 • İmgesel Konu Başlıklı Tasarımlar
 • Sergi Gezileri, Açık Hava Çalışmaları -peyzaj
 • Sanat Tarihi ve Kültürü görsel aktarımlar
 • Renkli, boya teknikleri çalışmaları

Sınavlara girecek öğrencilere verilen Temel Sanat Eğitimi konuları ve aşamaları, her ay sonunda değerlendirilir ve öğrencinin aylık gelişimi gözlenir. Gerektiğinde tekrarlar yapılır.

Bu derslerin amacı;

ataxÖğrencilerde kompozisyon bilgisini geliştirmek,

ataxGörsel hafızayı güçlendirerek bir beyin arşivi yaratıp sanatsal kurgulama yeteneğini arttırmak,

atax Öğrencinin bakış açısını ve görsel zekasını geliştirici, sanatsal algısını, yaratıcılığını arttırıcı alıştırmalarla, yetenek sınavlarında yeterli duruma gelmesini sağlamaktır.

 

gorseldilEĞİTİM AŞAMALARI:

Eğitim sürecinde, Resim öğretmeni Nurşen Görşen’in çizerek-örnekleyerek anlattığı derslerden, görsel video sunumlar, canlı-cansız modeller ve kaynak kitaplardan yararlanılır.

Temel Çizim:  Üç boyutlu görme aşamaları;

Çizgi ve Işık – Gölge-Tarama Çalışmaları

El, göz ve beyin üçlüsünün aynı anda hareket etmesiyle gerçekleşen çizim olgusunu işlediğimiz derstir. Oturuş, kalem tutuşları, çizgi çeşitleri, ölçü alma, temel formların çizimleri, obje çizimleri, etüt çizimler-doku çalışmaları yaptırılarak öğrencinin görüşü geliştirilir.

Perspektif Bilgisi: İlk aşamada verilen, kompozisyon kurgusu içinde varlıkların zemin ile ve yakın-uzak plan ilişkilerinin, uzaklaşan görünümlerinin işlendiği basit derinlik bilgilerini içeren derstir. Nesnelerin yüzeylerini görerek sahneye-kağıt düzlemine aktarma çalışmaları yaptırılır. Şubat ayından itibaren ileri düzey perspektif bilgileri ile iç ve dış mekan çözümlemeleri içinde derinlik, espas, rakursi öğretilerek hayali kurgu çalışmalara-imgesele geçilir.

Desen Bilgisi: Geometrik formlar içinde göreceğimiz basit objelerden, çoklu objelere, sonrasında Antik figür detayları olan Tors, Büst gibi modeller vasıtasıyla figür çizimine başlanır. Bu derste canlı veya cansız modelden çizim yaparak kompozisyon, kağıdın kullanımı, oran-orantı, beden dili, hareket ve anatomi ile ilgili bilgiler verilir. Kumaş, metal, cam, ahşap vb. farklı dokuları, figürde anatomik kaplamalar yoluyla; Perspektif ve nesne konusuna hakim çizimleri, Perspektif ve iç-dış Mekan Çizimlerini, figürün mekanla ilişkisini kurarak resmin geometrisini öğrenir. Hızlı hareket çalışmaları – kroki ve eskizler bu ders kapsamındadır.

Anatomi Bilgisi: İnsan figürünün, hayvanların ve cansız varlıkların Anatomik detaylarının işlendiği derstir. El, kol, ayak, bacak, portre, gövde, kalça gibi insanın beden yapısındaki anatomik oran orantının anlaşılması ve parçaların bütünle ilişkisinin -proporsiyonun- görülmesi sağlanır. Öğrenci ayrıca hayvan, bitki, veya cansız varlıkların yapısal özelliklerini inceleyerek anatomik detayları çözümler.

İmgesel Tasarım:  Özgün, yaratıcı fikirler üretebilmek, hayal gücünü geliştirmek için sözel ve uygulama çalışmalarının yapıldığı eğitimdir. Öğrencinin hayalinde imgelediği bir konuyu çizerek kağıda aktarabilmesi için; desen tekniği, perspektif-rakursi, anatomi  bilgilerinden yararlanarak kendi beyin arşivine kaydettiği; hayvanların, taşıtların, araçların, objelerin, dokuların, mekanların çizimlerini, yani referans alacağı elemanları kullanacağı alandır.  Canlı modelde ya da imgesel Sınav sorusunda öykünün geçtiği döneme uygun kıyafet, bina, mekan çözümlemeleri ile ışık-gölge, espas, form-zemin ilişkilerinin anlaşılması sağlanır. Geçmiş yıllara ait yetenek sınavlarında sorulmuş örnek soruların çizimleri, örnek çalışmalar bu dersin kapsamındadır.  

[”Genellikle gördüğümüz şeyler, sadece önceden algıladığımız şeylerdir; önceden algıladığımız şeylerse, sadece bizim için etiketlenmiş şeylerdir ve bu etiketler de zihnimize damgalanmıştır. Etiket stokumuzu kaybedersek, zihinsel olarak dünyanın ortasında kayboluruz.” William James’in, insanın yaşam sürecinde edindiği deneyimlerle oluşturduğu beyin arşivinin önemini vurgulayan sözüdür.]

Sanat Tarihi-Genel Kültür: Görsel anlatımlı sunulardan yararlandığımız programdır. Türk sanatının en önemli isimlerinden Özdemir Altan’la “Resim, Sanat Tarihi, İzm’ler, Ressamlar” üzerine yapılan söyleşi videolarından; Sanatın insanı nasıl yarattığını izleyen öğrenci:  Kaynak kitap ve dergiler, çizgi roman kareleri yoluyla ilkel insandan günümüze, sanatın nasıl geliştiğini ve toplumları nasıl etkilediğini öğrenir. Sanatsal kültürünü artırarak yaratıcılığını geliştirir. Ayrıca sanat ve tasarım dünyasıyla ilgili eserler ve kişiler tanıtılır ve öğrencinin sanat terimlerini öğrenmesi sağlanır.

Renk Bilgisi: Genelde, Eğitim Bölümlerinin sınavlarında karakalem çalışma istenir.

Üniversitelerin her yıl uygulamalarda yaptıkları değişiklikler takip edilir. Portfolyo istenecekse hazırlığı yapılır.

Portfolyo Programı: Portfolyo nedir, nasıl hazırlanır, nelere dikkat etmelidir? Ayrıntılı bilgi için tıklayın.

 

 • kalembarProgramımızın gereklerini yerine getiren, devamlı – düzenli çalışan öğrenciler için başarılı olacakları konusunda iddialıyım: Nasıl bakacağı, çizeceği öğretilir. Algısı arttırılır. Doğru Görüş geliştireceği için nerede hata yaptığını anlar. Sınavda başarı sağlamada yeterli hale gelir.
 • Hızlandırılmış programda Temel Çizim, Algı, Anatomi, Sanat Tarihi, Perspektif, İmgesel olarak altı farklı dersten oluşan program uygulanır.
 • Daha önceden çizim yapanlar – desen eğitimi almış olup kendini geliştirmek isteyenler programın istedikleri yerinden başlayabilirler.

73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı Güzel Sanatlar Fakültelerinin “Resim” bölümlerinde verilmektedir.

Resim Bölümünün Bulunduğu Fakülteler:

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Balıkkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Muğlu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fethi Toker Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi

Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

abantABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Bolu)
(www.ibu.edu.tr)

Resim Öğretmenliği (40 Öğrenci)
Resim Öğretmenliği (II.öğretim, 40 öğrenci)

menderesADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Aydın)
(www.adu.edu.tr)
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü – Resim-iş Öğretmenliği

logo3AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Afyon)
(www.aku.edu.tr)
Güzel Sanatlar Fakültesi – Seramik

mainLogo_0_0 ( Eskişehir)
(www.anadolu.edu.tr)
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü – Resim-iş Öğretmenliği(60 öğrenci)

cumhuriyetCUMHURİYET  ÜNİVERSİTESİ (Sivas)
(www.cumhuriyet.edu.tr)
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü – Güzel Sanatlar Fakültesi
Resim Bölümü
Heykel Bölümü

çukurovaÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)
(www.cukurova.edu.tr.)
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü – Resim-iş Öğretmenliği ( 40 Öğr.)

toplogo160DİCLE ÜNİVERSİTESİ ( Diyarbakır)
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü – Resim-iş Öğretmenliği

deuDOKUZ EYLÜL  ÜNİVERSİTESİ( İzmir)
(www.deu.edu.tr.)
Eğitim Fakültesi (Buca) – Resim-iş Öğretmenliği

logoGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)
(www.gazi.edu.tr.)
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü – Resim-iş Öğretmenliği

gaziantepGAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ( Gaziantep)
(www.gantep.edu.tr.)
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

hacettepe (Ankara)
(www.hun.edu.tr)
Güzel Sanatlar Fakültesi – Resim Bölümü

inönü-malatya(www.inonu.edu.tr)
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü – Resim-iş Öğretmenliği

karadeniz teknikKARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(Trabzon)
(www.ktu.edu.tr.)
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü – Resim-iş Öğretmenliği

marmaraMARMARA ÜNİVERSİTESİ( İSTANBUL)
(www.marun.edu.tr)
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü – Resim-iş eğitimi Öğretmenliği

xxxMUĞLA ÜNİVERSİTESİ( Muğla)
(www.mu.edu.tr.)
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü – Resim-iş Eğitimi Öğretmenliği

mkemal üniMUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(Hatay)
(www.mku.edu.tr.)
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü – Resim-iş Eğitimi Öğretmenliği

niğdeNİĞDE ÜNİVERSİTESİ(Niğde)
(www.nigde.edu.tr.)
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü – Resim-iş Eğitimi Öğretmenliği

ondokuzmayislogo

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ( Samsun)
(www.omu.edu.tr.)
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü – Resim-iş Eğitimi Öğretmenliği

logoTR (Denizli)
(www.pamukkale.edu.tr)
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü – Resim-iş Öğretmenliği

selçukSELÇUK ÜNİVERSİTESİ(Konya)
(www.selçuk.edu.tr.)
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü – Resim-iş Öğretmenliği

suleyman demirel uniSÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)
(www.sdu.edu.tr.)
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü (Burdur)
Resim-iş Öğretmenliği

logomuzULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA)
(www.uludag.edu.tr.)
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü – Resim-iş Eğitimi Bölümü

Eğitim Fakülteleri-Resim Öğretmenliği için 12 cevap

 1. ahmet dedi ki:

  bu bölümlerin (resim) başvuru yapılırken ygs baraj puanları kaç acaba?

  • görseldil dedi ki:

   Genelde, Güzel Sanatlar Bölümleri sınavlarına giriş için 180 puan isteniyor. Meslek Liselerinde sanat bölümü okuyanlar 140 puanla sınava alınıyordu. Bu yıl orta öğretim başarı puanı kaldırıldı. Her yıl değişiklikler olabiliyor, sınavına girmek istediğiniz okuldan ya da diğer üniversitelerin web sitelerinden gelişmeleri takip edebilirsiniz. Geçen yıl Çankırı Güzel Sanatlar ve Hacettepe Üniveresitesi yetenek sınavları puanını aşağı çekti 140 puanla aldı.

   • fadime dedi ki:

    ben 7.sınıfım ben resim Öğretmenliği okumak istiyorum ama saat varmı ve nakadar tutuluyor ben bursa da okumak istiyorun nereyi okucam

   • görseldil dedi ki:

    Merhaba.Okulundaki resim öğretmenine Bursa’daki Güzel Sanatlar Lisesinde okumak istediğini ve sınavlara hazırlanmak istediğini söyle. Şimdiden yetenek sınavlarına hazıklan, 8 . Sınıf sonunda TEOG sınavlarına girerken GSLise sınavınada gireceksin. Teog sınavının %30 u + resim yetenek sınav notunun ortalaması yüksek olmalı.

 2. Hbpdyg Mlçr dedi ki:

  ben sağlık meslek lisesi çıkışlıyım resim öğretmenliği bölümü okumak için ne yapmam gerekiyor

  • görseldil dedi ki:

   Herhangi bir liseden mezun olanlar, resim öğretmenliği yetenek sınavlaŕına girebilmek için YGS’den en az 180 veya üzerinde puan almalıdir. Hangi Egitim Fakültesinin yetenek sınavına girmek istiyorsanız sinav takvimini okuyun. Genelde görüşünuzu ve yaratıcılığınızı ölçen iki aşamalı sınav yapıyorlar. Alacağınız resim notunuz kadar YGS puanınızın da yüksek oluşu kontenjana girebilmenizde etkilidir. Sınavlara katılımlar cok, kontenjan sayısı az olduğu için ciddi-sıkı bir sınav hazırlığına gurin. Sizi yetenek sınavlarına hazırlayacak bir çizim-desen kursuna gidin ve YGS.sınavından yüksek puan almaya bakın.Iyi şanslar, başarılar dilerim.

 3. hülya dedi ki:

  ben acikogretim lisesi okuyorum üniversite de resim bölümünde egitim almaak istiyorum ..puanlarin en az 140-180 oldugunu söylediniz ancak ben internetten taban puanlarina baktim ama en az 340 puan istiyorlar. bu konu hakkinda bilgi verebilirmisiniz .Ayrica resim bölümünü kazanabilmek icin hangi yollardan gecmeli ögrenebilir miyim sizden??

  • görseldil dedi ki:

   Her fakülte bölüm sınavlari için kendi puanını belirler. Sınav klavuzu okulun web sayfasında yayınlandığında takip edin. Resim Bolümü ićin karakalem desen + renkli çalişmalarınızdan oluşan portfolyo istenebilir.

 4. hayat dedi ki:

  merhaba iyi gunler ben resim ögretmenligi okumak istiyorum da ne yapmam gerekiyor acaba biraz bilgi verirmisiniz

  • görseldil dedi ki:

   Merhaba. Liseyi bitirip YGS sinavından,sınavına girmek istediğiniz Eğitim Fakültesinin istediği puanı almalısıniz. Yetenek sınavları için Desen-imgesel kursuna gidin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Connecting to %s