GSL Özel yetenek sınav kayıtları başladı

2015-2016 öğretim yılı için

http://www.egitimajansi.com/haber/guzel-sanatlar-ve-spor-liselerine-on-kayit-zamani-haberi-41848h.html

2014-2015 Yılı Güzel Sanatlar Liselerine Öğrenci Alımı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Yönetmeliği: 30101210_meb201410_sayfa_1 gsl sınav değerlendirme 30101252_meb201410_sayfa_2 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından illere gönderilen genelgeyle, güzel sanatlar liseleri ile spor liselerine öğrenci alınmasına ilişkin usul ve esaslarda yeni düzenlemelere gidildi: Öğrenci seçiminde yetenekle birlikte öğrencinin akademik başarısı belirleyici hale getirilerek, yetenek sınavının yüzde 70’i ile  ortaöğretime yerleştirme puanının yüzde 30’u esas alınacak. Ortaokul ve imam hatip ortaokulunun 8’inci sınıfını bitiren öğrenciler, 16-27 Haziran’da öğrenim görmek istediği alanın bulunduğu güzel sanatlar lisesi müdürlüklerine öğrenim belgesi, dilekçe ve bir fotoğrafla doğrudan veya posta yoluyla müracaat edecekler. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacağından zamanında ulaşmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacak. Sınav giriş belgesi düzenlenen öğrenciler, alanlara göre sınava girecek öğrenci listeleri 30 Haziran-4 Temmuz’da başvurulan okulda ve okulun internet sayfasında ilan edilecek. Öğrenci seçimine ilişkin yetenek sınavı, bölümler bazında 7-11 Temmuz’da tek aşamalı olarak komisyonlar tarafından yapılacak. Okul müdürünün başkanlığındaki komisyonlarda, görev alan öğretmenlerin yanı sıra alan uzmanı akademisyenler de yer alacak. Alan uzmanı akademisyen bulunamadığı durumlarda il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünce bir alan öğretmeni görevlendirmesi yapılacak. gorseldil1 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı ÖZEL YETENEK SINAVLARI İÇİN KAYITLAR BAŞLADI gorseldil Güzel Sanatlar ve Spor Liselerine Öğrenci Alımı-Bakanlık genelgesi Resim2 ISPARTA AGSL ozel_yetenek_sinav logo_Mebisilay 2013-2014  EĞİTİM ÖĞRETİM YILI IŞILAY SAYGIN GÜZEL SANATLAR ve SPOR LİSESİ  Tlf. 0 232 420 07 64/109 İZMİR IŞILAY SAYGIN GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI RESİM BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ ALIM SINAVI ESASLARI Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce belirlenen takvime göre öğrenci alım sınavları 29 Temmuz-02 Ağustos 2013 tarihleri arasında yapılacaktır. Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Öğrenci alım sınavına başvurma hakkına sahip olan öğrenciler belirlenen tarihlerde yapılacak yetenek sınavlarına gireceklerdir. Yetenek sınavları; Desen Sınavı ve İmgesel Resim Uygulama Sınavı şeklinde iki aşamalı olarak yapılacaktır. 1.AŞAMA : DESEN UYGULAMA SINAVI Sınav Tarihi :29 TEMMUZ 2013 Sınavın başlama saati: 09:30 Sınav bitiş saati: 12:30 Sınavın yapılacağı yer: Okul Galerisi ve Resim Atölyeleri Sınav şekli: Desen Uygulama Sınav tekniği: Karakalem Tekniği Kağıt boyutu: 50×70 cm Değerlendirme: 100 puan üzerinden yapılacaktır. 2.AŞAMA : İMGESEL RESİM UYGULAMA SINAVI Sınav Tarihi : 30 TEMMUZ 2013 Sınavın başlama saati: 09:30 Sınav bitiş saati: 12:30 Sınavın yapılacağı yer: Okul Galerisi ve Derslikler Sınav şekli: İmgesel Resim Uygulama Sınav tekniği: Karakalem Tekniği Kağıt boyutu: 35×50 cm Değerlendirme: 100 puan üzerinden yapılacaktır. Sınav konuları ve değerlendirme kriterleri sınav komisyonunca sınav günü belirlenecek ve adaylara duyurulacaktır. Toplam Değerlendirmenin: % 50 Desen uygulama % 50 imgesel resim uygulama sınavı oluşturacaktır. 1.ve 2. Aşama sınavlarından elde edilen puanların aritmetik ortalaması öğrencinin sınav puanını oluşturur.Alım sınavlarına giren ve 50 (elli) barajını aşan adayların en yüksek puandan başlanarak liste sıralaması yapılacaktır.Belirlenen kontenjandan 30 (otuz) kadar asil ve 30 (otuz) kadar yedek liste ilan edilecektir. Asıl liste oluştururken 30. Sırada yer alacak öğrencilerin puanlarının aynı olması durumunda eşitlik bozuluncaya kadar sırası ile Doğum Tarihi, Resim Dersi Notuna, bakılacaktır. RESİM BÖLÜMÜ ALIM SINAVLARI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER * Fotoğraflı sınav kimlik belgesi;(Aday kayıt sonrası okul tarafından verilecek ve Her iki sınav için öğrenci yanında bulunduracaktır) * Desen sınavı için Resim Sehpası ( şövale-Okul tarafından verilecektir.) *50X70 cm Duralit (Her iki sınav İçin- Okul tarafından verilecektir.) * Mandal-kıskaç (Okul tarafından verilecektir.) * Resim kalemleri (HB-2B-öğrenci getirecektir.) * Silgi (öğrenci getirecektir.) Not: Sınav günü resim kağıtları okul idaresi tarafından verilecektir. Sınava katılacak adaylar elektronik cihazlarla (cep telefonu, fotoğraf makinası, iPod vb.) sınava alınmayacaktır. Sonuçlar 02.08.2013 tarihi mesai bitiminde okulumuzun http://www.isgssl.meb.k12.tr sitesinden ilan edilecektir. Erdal TOPUZ Okul Müdürü Sınav Kriterleri Ön Kayıtlar: 17 Haziran-10Temmuz 2013-06-21 Kesin Kayıtlar : 05-16 AĞUSTOS 2013

  1. Aşama DESEN Uygulama Sınavı: 29 Temmuz 2013
  2. Aşama İMGESEL Resim Uygulama Sınavı: 30 Temmuz 2013

IŞILAY SAYGIN AGSL YETENEK SINAVI ÖN KAYIT ŞARTLARI Resim Bölümü Öğrenci Alım Sınavı Esasları BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 1. Form dilekçe (okulumuzdan verilecek) 2. Sınav giriş belgesi (okulumuzdan verilecek) 3. Taahhütname (okulumuzdan verilecek) 4. 8. Sınıfı bitirdiğine dair belge 5. 2 adet fotograf 6. Nüfus cüzdan fotokopisi logo ÜMRAN BARADAN GÜZEL SANATLAR LİSESİ Tel : 0 232 878 71 80 2013-2014 Öğretim Yılı Öğrenci Alım Sınavları  Giriş Koşulları  2013-2014 Öğretim Yılı Öğrenci Alımı Sınav Takvimi Resim Bölümü: I. Aşama Sınavı: 31 Temmuz 2013 Çarşamba Saat 10.00-13.00 II. Aşama Sınavları: 01 Ağustos 2013  Perşembe   Saat 10.00-13.00 Kayıt için gerekli belgeler: 1-Mezuniyet Belgesi 2-Öğrenci ve Velinin Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi 3-İki adet vesikalık Fotoğraf 4-Sınava Giriş Belgesi ( Okuldan Verilecektir) 5-Aday Öğrencinin kendisinin de gelmesi 6- Aday Kayıtları 17 Haziran 2013-19 Temmuz 2013 tarihlerinde iş günü içinde Saat 10.00-12.00/13.00-15.00  arasında yapılacaktır. Okula Öğrenci Alımı: GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, güzel sanatlar ve spor liseleriyle ilgili iş ve işlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, güzel sanatlar ve spor liseleriyle ilgili öğrenci seçimi, kayıt-kabul, nakil, eğitim ve öğretim, yönetimle ilgili iş ve işlemleri kapsar. Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 29 ve 33 üncü maddeleri ile 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını, b) E-okul: Bakanlığa bağlı okul/kurumlarda eğitim, öğretim ve yönetimle ilgili iş ve işlemlerin mevzuatına uygun olarak elektronik ortamda yürütüldüğü ve bilgilerin muhafaza edildiği sistemi, (02.09.2010/27690) c) Okul: Güzel sanatlar ve spor liselerini, d) Veli: Öğrencinin anne, baba veya yasal olarak sorumluluğunu üstlenen kişiyi ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Kuruluş MADDE 5 – (1) Güzel sanatlar ve spor liseleri, Anadolu lisesi statüsünde olup güzel sanatlar ve spor eğitimi alanında yatılı, gündüzlü ve karma olarak ilköğretim üzerine 4 yıl eğitim ve öğretim yapılan okullardır. Bu okullar, öncelikle güzel sanatlar ve sporla ilgili yükseköğretim kurumlarının bulunduğu yerlerde açılır. Okulun amacı MADDE 6 – (1) Öğrencilerin Türk Millî Eğitiminin genel ve özel amaçları yanı sıra güzel sanatlar ve spor alanlarında; a) İlgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda güzel sanatlar ve spor eğitimi ile ilgili temel bilgi ve beceriler kazanmalarına yönelik eğitim-öğretim görmelerini ve alanlarında başarılı bireyler olarak yetişmelerini, b) Güzel sanatlar ve sporla ilgili yükseköğretim programlarına hazırlanmalarını, c) Türk sanat, kültür ve sporuna katkıda bulunan ve başarıyla temsil eden bireyler olarak yetişmelerini, ç) İş birliği içinde çalışma ve dayanışma alışkanlığı kazanarak takım ruhu ile hareket etmelerini, d) Alanlarıyla ilgili araştırma yaparak yorum ve uygulama yetkinliğine ulaşabilmelerini, e) Millî ve milletlerarası sanatsal ve sportif faaliyetleri takip ederek bilgi ve kültürlerini geliştirmelerini, f) Spor disiplini ve centilmenliği ile sanatçı duyarlığını benimseyen bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kontenjan MADDE 7 – (1) Bir öğretim yılında güzel sanatlarla ilgili alanların her birine alınacak öğrenci sayısı otuzu; spor alanına alınacak öğrenci sayısı ise doksanı geçemez. (2) Okul yönetimince belirlenen ve il veya ilçe millî eğitim müdürünce uygun görülen, alanlara göre dokuzuncu sınıflara yeni alınacak öğrenci kontenjanı, her ders yılı mayıs ayının son haftası içinde Bakanlığın ilgili öğretim birimine bildirilir ve ilgili birimce ilan edilir. (3) Sınıf mevcutları otuzu geçemez. Ancak sınıf tekrarı yapan öğrenci bulunması hâlinde bu sayının üzerine çıkılabilir. Başvuru MADDE 8 – (1) İlköğretim okulunu o yıl bitirenler yetenek sınavına girmek için tercih ettikleri bir güzel sanatlar ve spor lisesi müdürlüğüne müracaat ederler. (2) Başvurular, ders kesimiyle başlar ve temmuz ayının üçüncü haftasının son iş gününe kadar devam eder. (3) Okul müdürlükleri, sınav giriş belgesini (EK- 1) düzenler ve her program için temmuz ayının son haftası içerisinde öğrenci listesini ayrı ayrı ilan eder. (4) Ülkemizde öğrenim görme şartlarını taşıyan yabancı uyruklu öğrenciler hakkında da diğer öğrenciler gibi işlem yapılır. Öğrenci seçimi ve kayıt-kabul MADDE 9 – (1) Öğrenci seçimi, ağustos ayının ilk haftası içerisinde okullarda oluşturulan komisyon tarafından iki aşamalı yetenek sınavı ile yapılır. Sınavlar, resmî tatil günlerine denk gelmesi hâlinde takip eden hafta içerisinde yapılır. Gerektiğinde sınavlara cumartesi ve pazar günleri de devam edilir. (2) Komisyon, okul müdürünün başkanlığında her alan için ayrı ayrı beş alan öğretmeninden oluşturulur. Komisyon üyesinin üçü ilgili okul öğretmenleri, ikisi ise il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce belirlenen diğer okulların öğretmenleri arasından seçilir. Gerektiğinde il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce öğretmen görevlendirmesi yapılabilir. (3) Komisyon, sınavlara ilişkin esaslar ile puanlama ölçütlerini belirler. Değerlendirme, 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılır. (4) Değerlendirme sonunda birinci ve ikinci aşama sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınır ve her alan için 50 (elli) puan barajını aşan adaylardan en yüksek puanı alanlardan başlanarak sıralama yapılır. Belirlenen kontenjan kadar asıl ve yedek liste ilan edilir. (5) Kesin kayıtlar, asıl listeden başlanarak ağustos ayının ikinci haftası içerisinde yapılır. Açık kontenjan bulunması durumunda; yedek listeden puan sırasına göre açık kontenjan kadar kesin kayıt yaptırmaya hak kazananlar tespit edilerek ağustos ayının üçüncü haftasının ilk iş günü mesai saati bitiminde okul müdürlüklerince ilan edilir ve yedek listeden kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları takip eden dört iş günü içerisinde yapılır. Buna rağmen açık kontenjanı bulunan okullar, yedek listeden öğrenci kayıtlarına ağustos ayının son haftasının mesai bitimine kadar devam ederler. (6) Açık kontenjanı bulunan ancak yedek listesi olmayan veya yedek listede yeterli sayıda öğrenci bulunmayan okullar, eylül ayının ilk haftası içerisinde aynı usulle sınav yaparak öğrenci alır. (7) Öğretim yılında nakiller dışında öğrenci kayıt ve kabulü yapılmaz. Nakiller MADDE 10 – (1) Bu okullar arasında öğrenci nakilleri; naklen gidilmek istenilen okulda öğrenim gördüğü alan ve sınıflarda açık kontenjan bulunması hâlinde ilgili okul müdürlüğünce e-okul sisteminden yapılır. Başvuruların açık kontenjandan fazla olması hâlinde 9 uncu sınıflar için ilköğretim diploma puanı, diğer sınıflar için alt sınıf veya sınıflara ait yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak puan üstünlüğüne göre yapılır. (2) Sınıflar bazında alanlara göre oluşacak açık kontenjanlar, e-okul sisteminden belirtilir. (3) Nakil başvurusu, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne velisi tarafından yapılır. Öğrencinin başvurusu okul müdürlüğünce e-okul sisteminden naklen gidilmek istenilen okul müdürlüğüne iletilir. (4) E-okul sisteminden alınan nakil başvuruları, e-okul kapsamında olmayan okullardan gelen nakil başvuruları ile birlikte bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hükümler doğrultusunda haftanın son iş günü ilgili okul müdürlüğünce değerlendirilir. Nakil için başvuruda bulunan öğrenci sayısının açık kontenjandan fazla olması ve puanların eşitliği hâlinde, yaşı küçük olan öğrencinin nakli kabul edilir. Değerlendirme ile ilgili tutanak e-okul sisteminden alınarak okul müdürü ve ilgili müdür yardımcısı tarafından imzalanıp dosyalanır. Sonuç, aynı gün okulda ilan edilir, ayrıca öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne e-okul sisteminden bildirilir. (5) Naklin uygun görülmesi hâlinde veli bilgilendirilir ve öğrenci en geç 5 iş günü içinde yeni okuluna başlar. Bu süre içinde öğrencinin eski okulundan ayrılmadan nakil talebinden vazgeçmesi hâlinde, bu durum öğrenci velisi tarafından yazılı olarak okul müdürlüğüne bildirilir ve nakil işlemi e-okul sisteminden iptal edilir. 9 uncu sınıfa yeni kayıt olan öğrencilerden, kayıt döneminde ayrılanlar isterlerse asıl kayıtların yapıldığı sürede geri dönebilirler. (6) Öğrenciye ait veriler, yeni okuluna başladığı gün e-okul sisteminden alınır. (7) Bu okullara, resmî ve özel güzel sanatlar ve spor liseleri ile üniversitelerin bünyesinde bulunan konservatuarlara bağlı ortaöğretim okul veya kurumlarından, bu madde hükümlerine göre öğrenci nakli yapılır. (8) Diğer resmî ve özel ortaöğretim kurumlarından güzel sanatlar ve spor liselerine öğrenci nakli yapılmaz. Bu okullardan resmî ve özel diğer ortaöğretim kurumlarına geçiş ise ilgili mevzuat hükümleri ile okulların özel yönetmeliklerinde yer alan nakil şartlarına göre yapılır. (9) Bu okullarda öğrenim görmekte iken şehit veya gazi çocuğu durumuna düşen öğrencilerin nakilleri, istemeleri ve durumlarını belgelendirmeleri hâlinde bir defaya mahsus olmak üzere boş kontenjan ve puan şartı aranmaksızın istedikleri farklı bir yerleşim yerindeki okullardan birine yapılır. Ancak bu kapsamda nakilleri yapılan öğrencilerin yerleştirme puanı, nakil gidilen okulun nakillere esas taban puanı ve kontenjanında dikkate alınmaz. (Değişiklik 02/09/2010- 27690 RG) DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Öğretim programları MADDE 11 – (1) Bu okullarda; a) Bakanlıkça uygun görülen ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır. Programlar düzenlenirken alanın özelliğine göre yabancı dil dersleri ile sanat ve spor derslerine ağırlık verilir. b) Eğitim ve öğretim Türkçe yapılır. Alan derslerindeki sanat ve sporla ilgili terimlerin yabancı dildeki karşılıkları da öğretilir. Alanlar MADDE 12 – (1) Bu okullarda resim, müzik ve spor alanları ile branşlaşmaya yönelik alt branşlar açılır. Bakanlığın uygun görmesi durumunda güzel sanatlara yönelik program uygulayan başka alanlar da açılabilir. Ancak, bütün alanların aynı okul bünyesinde açılma zorunluluğu yoktur. Açılacak alanlar, okulun fiziki alt yapısı ve çevre şartları dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir. Alan uygulamaları ve etkinlikler MADDE 13 – (1) Alan uygulamaları ve etkinlikler, öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine göre bireysel veya toplu olarak öğretmen gözetiminde yapılan serbest çalışmalardır. Bu çalışmalarda okul yönetimince; öğrencilerin okulun spor salonu, spor sahası ve diğer spor alanları ile resim atölyesi, müzik odası, laboratuvar, kitaplık ve konferans salonu gibi imkânlarından yararlanmaları için gerekli önlemler alınır. (2) Okullarda güzel sanatlar ve spor eğitimi ile ilgili hangi alan uygulamalarına ve etkinliklere yer verileceğine okul, çevre ve uygulanan programların özelliğine göre zümre öğretmenler kurulunun önerisi doğrultusunda okul yönetimince karar verilir. (3) Öğrenciler güzel sanatlar ve spor eğitimi ile ilgili etkinliklere, uygulama çalışmalarına, öğretmenlerinin gözetim ve sorumluluğunda katılır ve bu sürelerde izinli sayılırlar. İş birliği MADDE 14 – (1) Güzel sanatlar ve spor liselerinde eğitim-öğretimin geliştirilmesi yönünde çevrede bulunan yükseköğretim kurumları, gençlik ve spor il veya ilçe müdürlüğü, il kültür ve turizm müdürlüğü, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, spor kulüpleri ile diğer resmî ve özel kurum veya kuruluşlarla iş birliği yapılarak her türlü araç-gereç, öğretim elemanı ve diğer imkânlardan yararlanılması için çaba gösterilir. Başarının değerlendirilmesi MADDE 15 – (1) Öğrenci başarısının değerlendirilmesi, 8/12/2004 tarihli ve 25664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. BEŞİNCİ BÖLÜM Elektronik ortamdan yararlanma MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yürütülen iş ve işlemlerde gerektiğinde elektronik ortamdan da yararlanılabilir. Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâller MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ortaöğretim okul veya kurumlarında uygulanan diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Mevcut öğrencilerin durumu GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Öğrenimine Anadolu güzel sanatlar lisesi ile spor lisesi öğrencisi olarak başlayan ve hâlen bu okulların bünyelerinde öğrenime devam eden öğrencilerin her türlü iş ve işlemleri, öğrenim hakları sona erinceye kadar bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan 1/2/2005 tarihli ve 25714 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Spor Liseleri Yönetmeliği ile 6/11/2008 tarihli ve 27046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güzel Sanatlar Eğitim Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Yürürlükten kaldırılan Yönetmelikler MADDE 18 – (1) 1/2/2005 tarihli ve 25714 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Spor Liseleri Yönetmeliği ile 6/11/2008 tarihli ve 27046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güzel Sanatlar Eğitim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür. logo_Mebisilay MANİSA GÜZEL SANATLAR ve SPOR LİSESİ 2013- 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MANİSA GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ RESİM BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ ALIM SINAVI ESASLARI . TÜM ADAYLARIMIZIN DİKKATİNE 2013- 2014 Eğitim Öğretim Yılı RESİM BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ ALIM SINAVI 31 TEMMUZ 2013 -01 AĞUSTOS 2013 Tarihlerinde iki aşamalı olarak yapılacaktır. I. AŞAMA: DESEN UYGULAMA SINAVI SINAV TARİHİ : 31Temmuz 2013 SINAVIN YAPILACAĞI YER : Manisa Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi SINAV BAŞLAMA SAATİ :10:00 SINAV BİTİŞ SAATİ :12:00 SINAV ŞEKLİ :Canlı modelden Desen Uygulama SINAV TEKNİĞİ :Karakalem Resim Tekniği KAĞIT BOYUTU :35 X 50 cm resim kağıdı(Sınav günü mühürlü resim kağıtları okul tarafından verilecektir.) SINAV DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ: Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır. 1.Aşama: 1.Oran-Orantı : 25 puan 2.Çizgisel ifade : 25 puan 3.Hareket-Denge : 25 puan 4.Kompozisyon : 25 puan TOPLAM :100 puan Adaylar bu aşamada görsel algılamaya dayalı canlı modelden desen çalışması yapacaklardır. ADAY ÖĞRENCİ TARAFINDAN GETİRİLECEK MALZEMELER -Duralit( Resim Arkalığı) (50X70 cm ölçülerinde) -Resim mandalı (2 adet) -Resim kalemi (2B-iki adet) -Yumuşak silgi -Kalemtraş 31/07/2013 tarihinde saat 10:00 da başlatılacak olan desen uygulama sınavına geç gelen öğrenciler ilk bir saat içinde sınava alınacaktır.Ancak ek süre verilmeyecektir. II.AŞAMA : NATÜRMORT (KARAKALEM) RESİM UYGULAMA SINAVI SINAV TARİHİ :01 AĞUSTOS 2013 SINAVIN YAPILACAĞI YER : Manisa Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi SINAV BAŞLAMA SAATİ : 10:00 SINAV BİTİŞ SAATİ : 12:00 SINAV ŞEKLİ : Natürmort Resim Uygulama SINAV TEKNİĞİ : Karakalem Resim Tekniği camlaraltiÇAMLARALTI KOLEJİ-İzmir Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Müzik ve Görsel Sanatlar Bölümü Yetenek Sınavı başvuruları başlamıştır. Sınav Esasları ve Kriterleri Resim Sınavı: 4-5 Temmuz 2013 4s

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Connecting to %s